5. De Vergulde Hoorn


Grote Breedstraat 40 / Oostersingel
De Vergulde Hoorn

Periode
< 1614 –    1777      daarna woning / schuur en stalling

Korte omschrijving
Op 6 februari 1614 laten mede-burgemeester deser stede Dirck Claseszn. en Hotse Coertszn. afkondiging doen als curatoren over het sterfhuis van  wijlen Jacob Schelteszn.: Gadingmakers op 1 ure na noen 7 ferbruari eerst komende op het raadhuis. Het betref dan een ‘huisinge mouterije en brouwerije op den Oostersingel op de westerzijde vandien.’ Via wagenmeester Willem Lourens, die de brouwerij verpacht aan brouwer Johannes Clases Walwijck uit Rinsumageest, wordt Eeling Douwes in 1644 de eigenaar. De naam De Vergulde Hoorn is naar aanleiding van het historisch onderzoek door de auteurs bedacht.

Naar het overzicht

Foto: Warner B. Banga