Dokkum is gellukug nyt de moaiste festingstad fan Nederlân! Wij wete wel beter, mar laat de toeristen mar moai nar Gorkum gaan; ut is hier druk genoêg. Un terraske pakke is der foar oans allang nyt mear bij, alles sit fol, dus weethoefaak sitte we mar wat bij Nico achter hús… Ondertussen laait ut geroëp en geraas over nòg mear bruggen naar de binnenstad om nòg mear toeristen de stad in te halen wear op, want de gemeenteraad mut nou un beslút nimme.

De wethouder fertelt de raad fanself dat se útgebreid met omwoanenden, belanghebbenden en ‘steekhouwers’ sproken het, maar dat war allenug foar de form! Hoewel fanaf de earste bijienkomst roepen wurdde “der staat niks in beton” en “we wille graag jimme ideeën en opmerkings wete …”, sloat de wethouwer na su’n fijf skynfergaderingen af met de woarden: “Jimme magge un andere mening hewwe en jim kinne beswaar maken gaan (!), mar ìk ga striden foar un korte ferbinding – dus loopbrug – nar de binnenstad!” Skandalug, hoe’t de betrokkenen an ’e kant set wurdden

Der binne ondernimmers, dy kinne der ok wat fan. De ‘Ondernemers Vereniging Dokkum’ skryft in un briif an de raad dat men nou deurdrukke mut en stoppe mut met overleg met bewoaners en betrokkenen. OVD-foarsitter Bert Rookwurst stelt in syn briif an de raad dat we oans energy nyt steke mutte “in eindeloas overleg om elke inwoaner fan Dokkum wat fine te laten”! Dêrnaast skoffeart er syn eigen leden an ’e Aalsumerpoart en Koornmarkt deur te sêgen dat syn “algemeen belang gaat boven ut individuele belang” fan disse ondernimmers. As bewoaners fan ’e binnenstad pikke wij dit in elk geval nyt!

De ontwikkelingen bij ut Panwurk en elders rônd de histoarise binnenstad fan Dokkum skreeuwe nameluk om un reaksy fan un groep, dy’t un belangrike partij forme: de bewoaners fan ’e binnenstad.

Woane in ’e binnenstad betekent altyd reuring en aktiviteit om je hene en faak op ’e earste rige sitte bij feesten en evenementen. Altyd wandelaars, winkelpublyk en toeristen foar de deur; prachtug en levendug, maar faak ok un inbreuk op oanze ‘privacy’, dy’t elkenien teugenwoardug su belangryk fynt. In de twee aflopen koroana-seumers wurdde dúdeluk dat feul Nederlânners Dokkum ontdekt hewwe: ut is faak smoardruk in ’e stad en nar ferwachting sille der steeds mear toeristen nar Fryslân komme! Wêrom mut ut nòg drukker wurdde? De bruggebouwers fergelike Dokkum heultyd met Bilbao, Marseille of Parys, mar selfs ut dichterbij legen Giethoorn hoeft Dokkum fan oans nyt te wurden; ut is mear dan druk genoêg in ’e binnenstad! Wij hewwe ok recht op un feiluge en leefbare woanomgeving, dy’t nyt onder druk staat fan de belangen fan (bepaalde) ondernimmers.

Wij durve hier trouwes wel te stellen dat feul bewoaners fan de binnenstad de plaatseluke middenstând un warm hart toedrage – en dêr faak en feul hun boadskappen en inkopen doën – mar selfs wij siën en wete dat de weareld en de markt an ut feranderen is… Gyn loopbrug of extra parkeerplek sil dy ontwikkelingen keare! Bepaalde ondernimmers siteare út en gelove in deselfde rapporten dy’t de wethouwer op hur eigen fersoek – fan gemeenskapsgeld – deur duere adfysburo’s opstelle laten het om hur eigen gelyk te krijen: “Wiens broad men eet, wiens woard men spreekt”, sei pake froeger al. Su wurdt ut moaie en histoarise karakter fan Dokkum deur allerhande ‘deskundugen’ fan elders ferkwânseld.

De getallen in persentaazjes en de euro’s dy’t straks binnenstrome sille en dy’t noemd wurde in dy rapporten binne te moai om waar te wezen! Love jimme in sprookjes? Wij nyt, mar we magge straks wel betalen gaan en sitte bovendat met un miljoënentekort in disse gemeente. Terwyl de ene wethouwer melde mut dat Noardoast de kommende jaren struktureel miljoënen besúnuge mut, durft de andere wethouwer de raad te fragen om naast fier miljoën foar un paar ekstra parkearplekken nog us dry miljoën beskikbaar te stellen foar bruggen en ankleding. Ut stadspark in ut Harddraverspark – úteraard mèt loopbrug naar ut Oasterbolwerk – gaat oans ok de noaduge miljoënen kosten. Over de ferbouw fan ut gemeentehús, wêr’t un prachtuge raadssaal al twee jaar leegstaat, hewwe wij ut nòg nyt eens had… Su magge straks ok alle andere inwoaners fan de groate gemeente Noardoast-Fryslân hun ‘bruggeld’ betale, selfs al fare se noait in un boatsje deur de moaie binnenstad fan Dokkum.

Mar, dat mut ok seit wurde, der binne ok ondernimmers in Dokkum dy’t hun nek útsteke, ouwe panden opkope en prachtuge plannen hewwe, útwerke en realiseare: siën mar wat der rônd de Markt of bij de Dockumer Slús gebeurt! Ut Dokkum fan nou wurdt dêr moaier fan, mar un goeie ondernimmer doët dat ok omdat er kânsen siët en uteindeluk wear wat fan syn senten terugkommen siën wil. Late we tegare prebeare Dokkum moai te houwen èn te feranderen op un manier dat we der ok nòg nofluk werke èn woane kinne! En dêr binne echt nyt mear bruggen foar noadug…

Fan wy is de moaie Dokkumer binnenstad eigenluk? Fan oans allemaal tòch? En dat wille we graag su houwe: moai en fan oans allemaal!

Warner B. Banga, Nico Douma en Frans Hettema

Binnenstadsbewoaners fan Dokkum