Redactiestatuut

Doel van het statuut
Dit redactiestatuut heeft als doel, de journalistieke onafhankelijkheid te waarborgen van online stadskrant www.in-dokkum.nl bij het uitoefenen van haar journalistieke werk. Daarnaast heeft het als doel om de journalistieke rechten en plichten van medewerkers te regelen.
De eerste versie van het statuut werd op 13 januari 2015 gepubliceerd.
De tweede versie van het statuur werd op dinsdag 28 november 2023 gepubliceerd. Een van de grootste wijzigingen is dat de promotie van Dokkum inmiddels elders is ondergebracht.

Doelstelling
Online stadskrant heeft als doel om haar lezers zo goed mogelijk en waar mogelijk volledig te informeren over nieuws en ontwikkelingen die in en nabij de stad Dokkum plaatsvinden. Dat doen we door volledig gebruik te maken van eigen nieuwsgaring en geen berichten van andere media of aangeleverde persberichten te kopiëren. Waar mogelijk verwijzen we naar de originele bron, maar mocht het nodig zijn dan passen we bronbescherming toe. Berichtgeving op social media verwijst altijd naar de originele artikelen op www.in-dokkum.nl.

Identiteit
We zijn trots op onze stad Dokkum en haar historische binnenstad. Daar dragen we graag aan bij in onze berichtgeving. Daarin gingen we voorheen verder, onder andere door het toepassen van de huisstijl van de stad. De komst van de stichting Promotie Dokkum heeft er voor voor gezorgd dat we de promotie van Dokkum met een gerust hart los kunnen laten. Vanaf 1 maart 2024 volgt daarom een nieuwe versie van In-Dokkum met een eigen huisstijl en een nieuwe website. Het aangepaste redactiestatuut wordt sinds 1 november 2023 gehanteerd.

In onze berichtgeving brengen we nog wel steeds vooral veel nieuwsfeiten die een positieve impact hebben op de stad en houden we ons niet bezig met calamiteiten en shownieuws. Als redactie doen we dit zoveel mogelijk op positieve wijze, maar we zien het tegelijk wel als onze taak om berichtgeving van grote organisaties kritisch te volgen. De waarheid ligt vaak in het midden.

Werkwijze
Bij artikelen over individuele personen of bedrijven passen we waar mogelijk eerst hoor en wederhoor toe. Dat is voor de redacteuren van in-dokkum.nl overigens niet verplicht. In sommige gevallen zijn er omstandigheden, (beschermde) bronnen of actuele ontwikkelingen waardoor redacteuren er voor kunnen kiezen om geen hoor en wederhoor toe te passen. Artikelen die worden gepubliceerd voordat er hoor en wederhoor is toegepast, vallen automatisch onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie. De hoofdredacteur is ook degene die beslist over het al dan niet toepassen van bronbescherming.

Redactiestatuut
1. Journalistieke onafhankelijkheid

Artikel 1.1 Journalistiek
Bij alle berichtgeving van journalistieke aard, maakt de redactie gebruik van het in Nederland geldende grondrecht van vrijheid van meningsuiting, informatieverwerving, informatievermenigvuldiging en informatieverstrekking, zoals vastgelegd in onder meer artikel 7 van de Grondwet en artikel 10 van het Verdrag van Rome. In-Dokkum streeft een kritische functie na binnen zowel het lokale als het regionale staatkundige bestel. De redactie oefent de hen opgedragen programmatische en journalistieke taken uit zonder rechtstreekse beïnvloeding door wie dan ook.

Artikel 1.2 Scheiding van medewerkers
De online stadskrant www.in-dokkum.nl streeft naar een brede en diepgaande berichtgeving die analyserend wordt begeleid. Er wordt alleen verslag gedaan over de stad Dokkum. Calamiteiten worden daarin niet real-time meegenomen. Bij de uitvoering geldt het uitgangspunt van journalistieke zorgvuldigheid en evenwichtigheid. Er geldt een strikte scheiding tussen de medewerkers die zich bezig houden met journalistiek en de medewerkers die aan de commerciële exploitatie van de stadskrant werken.

Artikel 1.3 Scheiding tussen reclame en journalistiek
Reclameboodschappen zijn alle uitingen die er op gericht zijn producten en diensten van een bedrijf of instelling, in hun belang al dan niet betaald onder de aandacht van het publiek te brengen. Op online stadskrant zijn in de rubrieken ‘Wonen in Dokkum, ‘Historisch Dokkum’, ‘Vacatures in Dokkum’, ‘Sport in Dokkum’ gesponsorde artikelen te vinden die niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur vallen. Deze artikelen vallen ook niet onder het redactiestatuut.

2. Journalistieke eindverantwoordelijkheid /en bevoegdheden

Artikel 2.1 Hoofdredactie
De eindverantwoordelijkheid van alle journalistieke artikelen van in-dokkum.nl ligt bij de hoofdredacteur. Omdat de hoofdredacteur gevrijwaard moet blijven van politieke (provinciale) druk en commerciële belangen, zijn de taken van de hoofdredacteur dan ook anders dan die van de zakelijk eindverantwoordelijke. De hoofdredacteur voert zijn organiserende, informatievertrekkende en opiniërende taak uit binnen het kader van de redactionele formule. In alle gevallen waarin de hoofdredacteur weet of kan vermoeden dat redactionele beslissingen invloed kunnen hebben op de algemene bedrijfsvoering, pleegt hij vooraf overleg met de uitgever / directie. De hoofdredacteur heeft leiding aan de redacteuren en regelt de redactionele productie. De hoofdredacteur voert binnen het kader van de redactionele formule het redactionele beleid in goed overleg met de redactievergadering.

Artikel 2.2 Redacteuren en fotografen
Redacteuren en fotografen behoren over een aantal zaken te kunnen meepraten. Bij belangrijke beslissingen van hoofdredactie of directie, die invloed kunnen hebben op de inhoud van het medium hebben de medewerkers zeggenschap. Ook freelance medewerkers worden hierbij uitgenodigd om hun mening te geven.

3. Journalistieke vrijheid

Artikel 3.1 Wat zijn de grenzen?
De redacteuren en de hoofdredacteur zijn volledig vrij in het geven van hun mening. In de artikelen die ze schrijven dienen ze wel rekening te houden met de intellectuele en morele sensibiliteiten van het publiek. Dat betekent dat ze geen inhoud maken die haatgevoelens oproept ten aanzien van ras, sexe, religie en andere. Teksten, fotografie en video’s met daarin pornografische scenes of geweld zijn eveneens niet toegestaan. Het is vanzelfsprekend dat de artikelen niet gemaakt mogen worden in strijd met de geldende Nederlandse wetten en internationale verdragen. Alle betrokken medewerkers moeten bewust zijn dat hun vrijheid van meningsuiting de hierboven genoemde beperkingen heeft en dat ze in geen geval hun persoonlijke overtuiging mogen verdedigen in een artikel.

Artikel 3.2 Politiek actief zijn
De hoofdredacteur, redacteuren, tijdelijke en freelance medewerkers die publiekelijk partij hebben gekozen voor een politieke beweging of die op een verkiezingslijst staan, worden uitgesloten van politieke berichtgeving. 4.

4. Klachten

Artikel 4.1 Hoofdredacteur eerste aanspreekpunt
De hoofdredacteur van in-dokkum.nl is het eerste aanspreekpunt voor klachten over de berichtgeving. Hij of zij zal de klacht behandelen met het redactiestatuut als basis. Er wordt in ieder geval eerst hoor en wederhoor toegepast bij de klagende partij en de betrokken redacteur over het betreffende artikel.

Artikel 4.2 Raad voor de journalistiek
Mocht de hoofdredacteur niet tot een oplossing kunnen komen of te besluiten tot een rectificatie, dan wordt gebruik gemaakt van de raad voor de journalistiek. De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijk instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.

6. Contactgegevens
De redactie is te bereiken via de volgende gegevens:

Redactie In-Dokkum.nl
0519-724600
redactie@in-dokkum.nl