De gemeente Noardeast Fryslân kiest er voor om de komende jaren flink te investeren in nieuwbouw en samenvoeging van scholen. In plannen van de gemeente kan dit door CBS De Regenboog en CBS De Bron samen te voegen in één schoolgebouw en CBS Hoeksteen en Nynke van Hichtum in hetzelfde gebouw op te laten gaan. CBS De Pionier kan rekenen op nieuwbouw in 2022, waar minstens 1,5 miljoen euro voor nodig is. Dit alles blijkt uit de financiële doorrekening bij de begroting voor 2021 van de gemeente, die door de gemeenteraad werd behandeld.

Miljoenen
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Voor de financiering hiervan krijgen zij jaarlijks een bijdrage uit het Gemeentefonds. CBS De Pionier Dokkum is als eerste school aan de beurt. De gemeente heeft vervangende nieuwbouw gepland in 2022 en ruim € 1.552.615 gereserveerd. Ook voor OBS Burgerschool Dokkum is vervangende nieuwbouw gepland. Voor deze school is een miljoen euro meer beschikbaar en staat meer dan €2,5 miljoen euro in de boeken. Het grootste gedeelte van het budget gaat echter op aan het middelbare onderwijs. Voor Piter Jelles & Dockinga College te Dokkum is vervangende nieuwbouw gepland voor 2023, waarbij gerekend met bedragen tussen€ 17.500.000 en € 26.495.000.


Samenvoegingen in 2023
Bonifatiusschool Dokkum kan rekenen op vervangende nieuwbouw voor 2024. In dat jaar komt ook gezamenlijke vervangende nieuwbouw van CBS De Regenboog en CBS de Bron aan de orde (ruim €3 miljoen euro), evenals de gezamenlijke vervangende nieuwbouw van CBS De Hoeksteen en Nynke van Hichtum aan de orde (bijna €3 miljoen euro). In de financiële doorrekening van het IHP (Integraal Huisvestingsplan
basisonderwijs Noardeast-Fryslân) zijn de plannen zoals ze nu in het IHP opgenomen zijn, doorgerekend. Dit plan werd eerder door de gemeenteraad vastgesteld.

Raadsvoorstel
De komende tijd gaat de gemeente verder in gesprek met de schoolbesturen over de nieuwbouwplannen die in het IHP staan. Op basis van die gesprekken wordt er in 2021 een raadsvoorstel voorgelegd met nog een derde scenario, waarbij de mogelijkheden voor clustering en samenwerking tussen scholen (financieel) nader zijn uitgewerkt. Met dit raadsvoorstel wil het college keuzes voorleggen voor de (nieuwbouw-) plannen van het onderwijs, waarbij ook de financiële consequenties voor de eerstvolgende vier jaar helder zijn.

Scholenpark
Tijdens de begrotingsvergadering werd door de raad ook akkoord gegaan met een bijdrage van €100.000,- voor een onderzoek naar een scholenpark in Dokkum. De insteek is dat er verschillende gebouwen met verschillende functies geclusterd worden op één terrein. In ieder geval de volgende schoolbesturen willen meedenken en zijn (mogelijk) geïnteresseerd in huisvesting op het scholenpark: voortgezet onderwijs: Dockinga College, OVO Fryslân-Noord (voorheen Piter Jelles) en vanuit het primair onderwijs: Roobol, BMS onderwijs, Arlanta. Met deze partijen worden de huisvestingsplannen voor deze campus nu nader onderzocht.