Ook zonder een Westelijke Rondweg gaan de ontwikkelingen aan de Westkant van Dokkum verder. Er wordt voorzichtig weer gebouwd in de Trije Terpen. De gemeente Dongeradeel heeft daarnaast besloten om alle afzonderlijke plannen in één bestemmingsplan mogelijk te maken.

In het bestemmingsplan ‘Dokkum-West’ staat geen Westelijke Rondweg, maar wel een nieuwe woningbouwlocatie, de nieuwe Wâldfeart en de ontwikkelingen in de Geastmer Mar. Het plan ligt ter inzage tot 6 november 2014. Een eventuele Westelijke Rondweg staat tot 2018 op een laag pitje. De provincie Fryslân wil de weg niet betalen, de gemeente Dongeradeel heeft zelf het geld niet.


Vijf ontwikkelingen
In het bestemmingsplan worden vijf verschillende ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Ten eerste wordt een bergingsvijver uitgebreid en wordt een gemaal vervangen. Ten tweede wordt een nieuwe vaarweg tussen de Wâldfeart en de Dokkumer Ie beoogd. Ten derde wordt ten zuiden van de Dokkumer Ie op termijn een nieuwe woningbouwlocatie mogelijk gemaakt. Ten vierde worden er bedrijfswoningen mogelijk gemaakt bij de watergebonden bedrijventerreinen in Betterwird 3, fase 1A. Ten slotte wordt vinden er op termijn ontwikkelingen plaats in de Geastmer Mar en daarmee samenhangend op het voormalig reinigingsterrein.


De nieuwe verbindingsvaart

Nieuwe verbindingsvaart
In 2015 moet de nieuwe verbindingsvaart tussen de Wâldfeart en de Sud Ie klaar zijn. Voor een bedrag van 930.000 euro wordt de nieuwe vaart gegraven. De gemeente Dongeradeel en de provincie Fryslân betalen daar ieder de helft van. De nieuwe vaart wordt 450 meter lang en 20 meter breed. Door de vaart komen 30 woningen in de Woudhorne en 10 kavels in de Trije Terpen aan het water te liggen. Daar waar de nieuwe vaarweg de Birdaarderstraatweg kruist, wordt een nieuwe brug gerealiseerd. De vaart wordt geschikt voor de (kleinere) pleziervaart uit de zogenaamde DM ‐ klasse. Dit zijn boten met een diepgang tot 1,30 meter en een maximale hoogte van 2,40 meter.

Woningbouw op Myrabe locatie
Door de aanleg van de verbindingsvaart ontstaat er een afgebakend perceel direct grenzend aan Dokkum. Tot 2010 was hier onder meer een uitbreiding van Betterwird gepland. Omdat uitbreidingen van bedrijventerreinen nu op Betterwird 3 fase 1A worden gefaciliteerd is in samenwerking met de eigenaar gekeken naar een andere bestemming. Hierbij wordt gedacht aan een vorm van watergebonden wonen. De nog aanwezige loods op dit stuk terrein zou dan moeten verdwijnen. Binnen het afgesloten woonplan met de Provincie zijn voor deze locatie geen contingenten gereserveerd. Afhankelijk van het aantrekken van de woningbouw is er wel reservecontingent beschikbaar. Op dit moment zijn er voldoende woningbouwlocaties in Dokkum beschikbaar en voor 2020 is de nieuwe locatie ook nog niet nodig.


Zowel het college als de gemeenteraad hadden in het verleden een voorkeur voor een aquaduct bij Dokkum.

Geen Westelijke Rondweg met aquaduct
De gemeente Dongeradeel kon de nieuwe Westelijke Rondweg met bijbehorende opties in ieder geval niet alleen financieren. Met alle extra opties zijn de kosten voor Dokkum-West geraamd op 30,3 miljoen euro. Daarvan is 18,2 miljoen euro bestemd voor de nieuwe weg. Dongeradeel was voor de ontwikkeling van een multifunctionele stadsrandzone aan de westzijde van Dokkum inclusief een Westelijke rondweg Dokkum die middels een aquaduct de Dokkumer Ee passeert. Dit aquaduct maakt een snelle verbinding mogelijk tussen De Centrale As en het bedrijventerrein Betterwird. Planologisch blijft de weg nog steeds mogelijk, financieel is de nieuwe weg tot 2018 in ieder geval onmogelijk.

Wel verdere uitbreiding Betterwird
Het industrieterrein Betterwird wordt al uitgebreid om aan de ambities van de ondernemers in Noordoost- Fryslân te kunnen voldoen. De uitbreiding van Betterwird is in drie delen gepland. Plannen voor fasen 1a en 1b (watergebonden bedrijfskavels) zijn in voorbereiding, plannen voor fase 2 worden pas na 2020 uitgevoerd. Vrijwel alle gronden in het plangebied zijn (inmiddels) eigendom van de gemeente. In de fases wordt in totaal voor 35 hectare uitgebreid. De kavels zijn zowel voor individuele bedrijven als projectontwikkelaars beschikbaar.
Probo in Dokkum is straks het eerste bedrijf dat aan de nieuwe Havelandoweg in Dokkum komt te liggen.

Geastmer Mar: park met woningen
Aan de westzijde van Dokkum ligt de Geastmer Mar. Het 14 hectare tellende gebied is in privaat eigendom en is in 1965 gekocht door de onlangs overleden industrieel Pier Prins. In de periode 1965 ‐ 1985 heeft de heer Prins het “onland” in cultuur gebracht en het oorspronkelijke meer, dat onderdeel was van de Wâldfeart, weer hergraven.Vanaf 1985 zijn er diverse initiatieven geweest van de toenmalige eigenaren om in de Geastmer Mar woningbouw te realiseren. Diverse redenen, maar hoofdzakelijk de grote afstand ten opzichte van Dokkum heeft ertoe geleid dat het nooit tot realisatie is gekomen. De heer Prins heeft het terrein in 2006 doorverkocht aan de huidige eigenaar.

In het Geastmer Mar is ruimte gezocht om in harmonie met de aanwezige natuur ‐ en landschapskwaliteiten een aantal woningen te realiseren. Om de bestaande kwaliteiten niet verloren te laten gaan is slechts een zeer beperkt aantal woningen mogelijk, in een beperkte dichtheid. De gemeente gaat in het nieuwe bestemmingsplan van zes woningen. Deze toekomstige bebouwing moet de kwaliteiten van de verschillende natuurkarakteristieken oppakken in dit gebied en zichtbaar maken voor de bezoekers. De bebouwing moet zo worden georganiseerd dat men deze als bezoeker vrijwel niet allen gelijktijdig overziet.

Geraadpleegde bronnen:

Dokkum krijgt er vaarwater bij

http://www.dongeradeel.nl/wonen-verkeer-veiligheid/dokkum-west_41459/
http://www.dongeradeel.nl/document.php?m=9&fileid=24722&f=5ebb32ac7fe56d23efaecd13738a5da2&attachment=0
http://www.waldnet.nl/wn/nieuws/42580/Westelijke_Rondweg_Dokkum_zeer_onzeker.html
http://www.waldnet.nl/wn/nieuws/32840/Niet_bezuinigd_op_rondweg_Dokkum.html
http://www.waldnet.nl/wn/nieuws/29287/Aquaduct_bij_Dokkum_heeft_voorkeur.html
https://www.in-dokkum.nl/content/nieuwbouw-dokkum-gaat-gestaag-verder