De gemeente Noardeast-Fryslân heeft het ontwerp voor de nieuwe woonwijk ten westen van De Woudhorne in Dokkum af. Het plan ligt de komende tijd ter inzage. Met de losliggende buurtschapjes/terpjes in een natuur inclusief weidegebied wordt een nieuw concept gerealiseerd; natuur- en landschapsinclusief wonen op eilanden in het groen. Dat blijkt uit het 322 pagina’s tellende ontwerpbestemmingsplan ‘Tusken de Fearten’.

Afbeelding: Adema Architecten

Wens uit 2008
Het gebied ten westen van De Woudhorne is al jarenlang grotendeels in eigendom van de gemeente, met de bedoeling om hier te gaan bouwen. Dat kwam voor het eerst 15 jaar geleden ter sprake in de structuurvisie Bundelingsgebied Regiostad Dokkum uit 2008. De eerste schetsen zijn aan de omwonenden en belangstellenden gepresenteerd op 31 mei 2023. Vervolgens zijn de plannen verder uitgewerkt. In het gebied, verdeeld over twee terpen, is ruimte voor 15 vrijstaande woningen en 14 twee onder een kap woningen.

Het woningbouwproject Tusken de Fearten gaat uit van een tweetal aan
elkaar verbonden buurtschappen waar landelijk wonen wordt gecombineerd met behoud/herstel van landschappelijke structuren (greppeltjesland) en het aanleggen van een padenstructuur die in deelvisie It Nije Bolwurk ook reeds werd benoemd (in het kader van de zogeheten stadsommetjes). In het concept natuur- en landschapsinclusief wonen op eilanden ontstaan buurtschappen. Het past bij dit
concept om de voorkanten naar elkaar toe te richten.

Er komen maximaal 8 kavels aan het water te liggen. Deze zijn ingebed in het
greppeltjesland dat aan weerszijde aanwezig is. De woonpercelen zijn diep (tussen de 35 en 43 m). Dat voorkomt dat er grote bouwmassa’s dicht bij het water komen. De eerste 5 m langs de waterkant zullen in het bestemmingsplan vallen onder specifieke regels waardoor de gemeente kan sturen op een goede overgang naar het water uit het oogpunt van waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. De bedoeling hiervan
is dat het landschap als het ware doorloopt in de tuinen.