In ferskillende reaksys (moai op te siën dat dy deels in ut Dokkumers skreven binne!) wurdt steld dat oans fraachstelling nyt korrekt is, omdat dy over meardere bruggen gaat en ut hier allenug de brug naar ut Harddraverspark betreft. Ut staat der toch echt goëd: ut gaat oans om alle bruggen dy’t ut histoaryse karakter fan de Dokkumer bolwerken antaste sille! Dus ok un brug fan ut Panwurk en later eventueel de Stadswerf naar de bolwerken. Moai om te lezen dat ondernimmers dat ok onsin fine.

Dat wij dêrbij siën wurde as “Histopo” (Histoaryse Polysje) is dan mar su; wij siën oans self mear as “waakhonden” foar oans historys en kultureel erfgoëd. Dat bijstaande poll al lang nyt mear representatyf is, omdat der an beide kanten gebrúk maakt wurdt fan afskermde IP-adressen, wêrdeur elk besoek as un unyk besoek siën wurdt en mênsen onbeperkt stemme kinne, betreure wij. We sille dat dan ok an de raadsleden melde.

De “Histo-waakhonden” fan Dokkum,

de fier histoarise ferenugingen en instellingen:

Historische Vereniging Noordoost-Friesland,
Stichting Historia Doccumensis,
Stichting Oud-Dockum en
Museum Dokkum.