De binnenstad fan Dokkum is moai, mar ut kin noch moaier! De wykraad en de gemeente hewwe tegare un Geveltúntsjesdach in ut leven roepen. Un goëde gevel fersiert ut hús, sêge we faak. Nou hewwe wij gevels genoech, mar túntsjes midden in’e stad, da’s andere koek. Fòlges Doetje de Jong fan de gemeente wurde jou blyd fan geveltúntsjes, make se de buurt geselleger en ferfraaie se de straat. En ut is ok noch us goëd foar ut klimaat en de biodiversiteit fan Dokkum. Mar laat jou nyt om de tún liede: ut is foaral moai!

De bloemen staan nyt mear op’e rúten en dan wil elkenien faak de tún in. Dus tegare met wethouder Pytsje de Graaf en ‘hur mannen’ is de hele binnenstad fan Dokkum op’e kop set: stienen en tegels wurdden út de straat skeurd en bêste potgron fan de gemeente der in. Met un moaie korting bij de Welkoop kon elkenien de bloemkes ok noch hartstikke furdélech búten sette! Un moaie aksy en elkenien gyng met un tefreden gefoël achter syn nije gevelgeraniums sitten en sach dat ut moai war.


Mar toen wurdde ut avend en dêrna meastal nacht…
In spanning wachtten alle binnenstadsbewoaners af hoe’t de liëve jeugd fan Dokkum en omstreken de bloemkes búten sette sú. Kinne sij met hun poaten afblive fan al dat moais, dat overdach met sufeul liëfde en sorch foar de Dokkumer gevels plant is? Fan al dy geveltúntsjes, perkjes en bloembakken en –potten in alle soarten en maten?
Maak der met syn allen wat moais en ien groat feest fan, mar laat de túntsjes en bloembakken fan Dokkum met rust at jimme de bloemkes búten sette!

Wilstou reageare? Da ’s moai, mar in ut Dokkumers graach! Myn grammatika is ok nyt perfekt en dou hest ien foardeel: der is gyn faste nòrm foar ut Stads, dus skryf su ast praatst! warner.b.banga@knid.nl