Er wordt al vele jaren over gesproken: de mogelijke verplaatsing van sportverenigingen uit het Harddraverspark naar het Tolhuispark. Ook nu. De gemeente Dongeradeel is met bijna alle partijen uit het Harddraverspark en het Tolhuispark in gesprek geweest over een mogelijke verplaatsing naar het Tolhuispark. Alleen voetbalvereniging Dokkum heeft geen belangstelling voor gesprekken met de gemeente aan te gaan. Een ding is in ieder geval zeker: het Harddraverspark wordt de komende jaren opnieuw ingericht. De vraag is alleen nog: hoe? Een achtergrondverhaal.

Verplaatsing uitgangspunt
De gemeente Dongeradeel hield op donderdag 22 december 2016 vast aan sportconcentratie in Dokkum. Dat betekent dat de clubs die nu nog in het Harddraverspark gevestigd zijn op termijn naar het Tolhuispark moeten verplaatsen, ook al liet voetbalvereniging Dokkum tijdens de raadsvergadering in Dongeradeel duidelijk horen het daar niet mee eens te zijn. Coalitiepartijen CDA, FNP en Algemeen Belang Dongeradeel namen een motie aan om bij de voorjaarsnota van 2017 om de visie voor de sportverplaatsing op te pakken.


In 2008 werd een eerste visie voor de sportverplaatsing gemaakt. “Derom matte we dizze hite ierdappel ek ris opite”, zei wethouder Albert van der Ploeg destijds. Korfbalvereniging De Granaet verhuisde al wel naar de andere kant van de stad en ook sporthal de Trimmer is inmiddels verplaatst en naast het zwembad gebouwd. Hoewel alle partijen in een eerder raadsbesluit dit jaar unaniem achter een bestemmingsplan stond waarin de concentratie ook onderwerp was, liepen de emoties donderdagavond opnieuw hoog op in de gemeenteraad. Een meerderheid bleef bij de keus om sportconcentratie als uitgangspunt te houden.

Er volgt een roerige tijd. Het college van B&W wil € 2,9 miljoen overhevelen van het budget sportconcentratie naar de financiering van de herinrichting van de Markt. Dat stuit op veel verzet. De voltallige gemeenteraad besloot op 6 juli 2017 om via twee trajecten, voor het Harddraverspark en het Tolhuispark, de plannen voor beide parken uit te werken en de financiële consequenties door te rekenen. Voor de sportverplaatsing was 4,6 miljoen gereserveerd. Dat budget werd flink ingeperkt. De raad stelt de 2,9 miljoen voor de herinrichting van de Markt beschikbaar, maar wel onder voorwaarde dat de gesprekken over de beide gebieden doorgaan.

Gesprekken
Op 14 november 2017 in de IJsherberg te Dokkum volgt zo’n gesprek. Kaatsvereniging Oostergo, gebruikers van de skatebaan, Restaurant De IJsherberg, Ondernemersvereniging Dokkum, Stadscamping Dokkum, Stadsstrand Dokkum, Stichting Stadsfeesten, Tennisclub Dokkum, Voetbalvereniging Dokkum, Wijkraad Fugellân en de Gemeente Dongeradeel zijn daarbij aanwezig. Na de vorige Nije Pleats sessie op 17 oktober zijn een aantal schetsvarianten door bureau Hosper gepresenteerd.

Vervolgens zijn er gesprekken geweest met de kaats-, tennis en voetbalvereniging en ook met de camping. De belangrijkste conclusies hieruit zijn dat v.v. Dokkum geen belangstelling heeft om met de gemeente te praten over een eventuele verplaatsing naar het Tolhuispark. Zowel Kaatsvereniging Oostergo als Tennisclub Dokkum hebben aangegeven hierover wel het gesprek met de gemeente aan te willen gaan. Ook speelt nog de sloop van de Trimmer (die sinds 1 januari jl. gesloten is) in hoe om te gaan met de huidige kantine van de voetbalvereniging en de kaatsmuur van de kaatsvereniging.  Verder denkt de huidige exploitant van de stadscamping na over een eventuele uitbreiding van de camping aan het bevaarbaar water rondom het Harddraverspark. Enkele bewoners van de Eelaan hebben hun zorgen uitgesproken over hun privacy en de kwaliteit van de oeverzone.


Een van de schetsen van een mogelijke herinrichting van het Harddraverspark

Tolhuispark
Om input te krijgen voor een plan voor het Tolhuispark heeft de gemeentelijk projectgroep in januari gesprekken gevoerd met Voetbalvereniging Be Quick Dokkum en Korfbalvereniging De Granaet. Ook met Optisport, de exploitant van het zwembad en de sporthal, is gesproken. Een belangrijke conclusie is dat deze partijen bereid zijn om samen te werken met eventuele nieuwkomers in het park. De gemeente is druk bezig met het opstellen van een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds. Voor de Waddenfondsaanvraag is een stevige inzet op recreatie en toerisme binnen het Harddraverspark nodig. Alleen recreatieve ontwikkelingen komen namelijk in aanmerking voor een financiële bijdrage.

Vervolg
De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om te komen tot een goed onderbouwd en breed gedragen plan voor de herinrichting van zowel het Harddraverspark als het Tolhuispark. Daarbij moet worden bekeken welke investeringen er eventueel nog  2018 kunnen plaatsvinden en welke investeringen in 2019 moeten worden voorgelegd aan het bestuur van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Voor het Tolhuispark wordt door de gemeente en eerste schets gemaakt. Hierin wordt de inpassing van een tenniscomplex en een locatie voor de kaatsvereniging meegenomen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden oor een evenemententerrein. In maart vinden vervolgens vervolggesprekken over het Tolhuispark en Harddraverspark plaats met diverse betrokkenen.

Het doel van al deze stappen is om uiteindelijk te komen tot een samenhangend plan voor het Harddraverspark en Tolhuispark. Een plan waarvoor draagvlak bestaat onder de eigenaren en gebruikers, alsmede waarin zoveel mogelijk rekening is gehouden met de omwonenden. Dit plan zal inclusief een financiële raming uiteindelijk aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Het is een complex proces met vele betrokkenen en belangen. Het streven is om voor de zomer van 2018 de uitkomsten aan de gemeenteraad te kunnen presenteren. Komende donderdagavond vergadert de commissie Omkriten van de gemeente Dongeradeel over het proces tot nu toe.

Deel dit bericht: