De gemeente Noardeast-Fryslan heeft zich sterk gemaakt om een bijdrage te krijgen uit het Volkshuisvestingsfonds. Namelijk voor het bestrijden van energiearmoede in de gemeente. Het resultaat is positief; het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt hiervoor € 9,2 miljoen beschikbaar. Het ministerie heeft waardering voor de inzet van de gemeente, die zelf ook € 3,5 miljoen bijdraagt uit het bestaande budget voor dit thema.

Ondersteunen van mensen die verduurzaming echt niet kunnen betalen
Het doel is om eigenwoningbezitters te helpen die verduurzaming zelf niet kunnen betalen en organiseren. Vaak is er sprake van achterstallig onderhoud of specifieke leefomstandigheden. Wethouder Rebecca Slijver is om meerdere redenen heel blij dat het is gelukt om het geld binnen te halen: “Minsken dy ‘t it net rom hawwe, kinne sa sûner en nofliker wenje. Kjeld en focht bliuwe troch maatregels better bûten de doar. Boppedat geane de enerzjylêsten nei ûnderen wêrtroch it makliker wurde kin om rûn te kommen.” De hulp komt bovenop andere subsidies en regelingen die er landelijk en gemeentelijk zijn voor verduurzaming. Het project loopt in totaal tien jaar.

In 2024 wordt een plan gemaakt waardoor het geld bij de juiste mensen komt
Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het helaas niet. Het vraagt om hele goede en duidelijke voorwaarden. Gemeenten in Nederland die ongeveer hetzelfde doen, hebben gemiddeld genomen een jaar nodig gehad om het allemaal in te regelen. Daar houdt gemeente Noardeast-Fryslân ook rekening mee, maar medewerkers zetten alles op alles om het sneller te kunnen regelen.