Het college van Noardeast-Fryslân heeft de laatste begroting van deze bestuursperiode opgesteld en legt deze nu voor aan de gemeenteraad. Het is gelukt om ondanks de slechte vooruitzichten geschetst bij de Perspectiefnota de begroting net als voorgaande jaren sluitend te krijgen. In 2022 is er zelfs ruimte om voor een aantal onderwerpen eenmalig geld beschikbaar te stellen. 

Meevallers en tegenvallers zijn meegenomen in de meerjarenbegroting


Recent heeft de gemeenteraad besloten om het onderhoudsniveau van de wegen te verhogen. Dat kost meer geld en dat is verwerkt in de begroting. Daartegenover staat dat de algemene uitkering van het rijk hoger zal uitvallen. En het rijk stelt ook meer geld voor de jeugdzorg beschikbaar. De kosten voor de huishoudelijke hulp blijven echter nog steeds stijgen als gevolg van de forse toename van het aantal aanvragen. “De afgelopen jaren is een groot aantal sociale taken vanuit het rijk overgegaan naar gemeenten zonder het bijbehorende geld. Wij blijven strijden voor een rijksbijdrage die voldoende is om die taken goed te kunnen uitvoeren” aldus wethouder Theo Berends.

Tijdelijke maatregelen om begroting sluitend te maken 

Ook voor 2025 is de begroting sluitend. Om dat voor elkaar te krijgen is uitgegaan van het verhogen van de leges en een stijging van de OZB vanaf 2023. Het college gaat echter samen met de raad op zoek naar een andere manier om het begrotingsjaar 2025 sluitend te krijgen. De gemeenteraad gaat nog voor de zomer van 2022 hier een besluit over nemen.

Onderwerpen waar in 2022 eenmalig geld naar toe gaat

In 2022 is er een eenmalig overschot van ruim één miljoen. € 794.000 daarvan wordt uitgegeven aan een aantal onderwerpen. Zo wordt er een flink bedrag besteed aan verkeersveiligheid. Er wordt een rotonde aangelegd op het kruispunt van de Kolkhuizerweg en de Dokkumerstraatweg. En ook wordt er geld gestoken in de veiligheid van schoolfietsroutes. Er komt ook geld beschikbaar voor de noodzakelijke verbouwingen om de dorpshuizen in Kollumerzwaag en Oosternijkerk toekomstbestendig te maken. En tot slot is er voor biodiversiteit en duurzaamheid ook geld beschikbaar gesteld. Een uitgebreidere toelichting en alle onderwerpen waar eenmalig geld naar toe gaat staan in de begroting.

Wethouder Berends: “Het is mooi dat we komend jaar iets extra’s te besteden hebben. Het college vindt het echt belangrijk om op belangrijke onderwerpen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid iets extra’s te kunnen doen.

De gemeenteraad neemt het besluit over de begroting

Op 4 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting. De bijeenkomst is live te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, streams op www.rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl. Hier kunt u ook de vergaderstukken vinden.