Geen extra etage bovenop het gemeentehuis en geen raadszaal in de Bonifatiuskerk. Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorkeur voor een nieuwe variant: het bestaande gemeentehuis (links op de foto) stapsgewijs verbouwen inclusief een nieuwe raadszaal (rechts op de foto). Die verbouwing is sowieso nodig, omdat op termijn alle ambtenaren in Dokkum komen te werken. Het gemeentehuis voldoet na de verbouwing van ruim 10 miljoen euro weer aan alle eisen op het gebied van duurzaamheid en thuiswerken, zo legde burgemeester Johannes Kramer tijdens de perspresentatie uit. Als de gemeenteraad akkoord gaat tenminste.

Gemeenteraad beslist
Hoewel het college de voorkeur heeft voor de nieuwe variant is het uiteindelijk de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân die de beslissing neemt. In de vergadering van 7 juli aanstaande wordt het voorstel van het college inhoudelijk behandeld en op 1 september 2021 neemt de gemeenteraad hierover een definitief besluit. Het is de laatste stap in de besluitvorming over de nieuwe huisvesting. In 2019 is al vooronderzoek gedaan naar centrale huisvesting in opdracht van de raad. Uitgangspunt vanaf het begin is dat Dokkum het bestuurlijk centrum wordt van de nieuwe gemeente en dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande gebouwen.


Nieuwe variant
Hoewel menig Dokkumer de huidige voorkeursvariant al eerder aandroeg, is de variant voor het college en de gemeenteraad relatief nieuw. Om een goede afweging te kunnen maken werd in juni 2020 via verschillende presentaties gesproken over twee mogelijkheden: in de kerk of op het dak. Het was de bedoeling de gemeenteraad een advies voor te leggen voor het maken van een keuze tussen die twee. Mede door de coronacrisis en het bijbehorende thuiswerken, dat ook door veel ambtenaren wordt gedaan, werden er ook andere varianten bekeken.

Na een enquête onder ambtenaren in 2021 bleek dat er ongeveer voor zestig procent gebruik gemaakt zou gaan worden van de nieuwe werkplekken, zo blijkt uit het rapport dat Lindhorst huisvestingsadviseurs door de gemeente heeft opgesteld. Voor de 435 medewerkers van de gemeente komt dat neer op ongeveer 260 werkplekken. Veel minder dan waar in eerste instantie vanuit werd gegaan. Gebouwdeel B wordt  ‘het ontmoetingsgebouw’ waar op de begane grond en de 1e verdieping de raadzaal, het werkcafé en het vergadercentrum/fractiekamers zijn gesitueerd.

Raadsleden tegen kerk
Stichting ‘Behoud de Bonifatiuskerk voor Dokkum’ en het parochiebestuur van de Bonifatiuskerk kwam eerder met de suggestie om een raadszaal te creëren in de Bonifatiuskerk in Dokkum. Dat blijkt zeker mogelijk, ondanks dat er dan wel extra voorzieningen gecreëerd moeten worden, zowel binnen als buiten de kerk. Burgemeester Johannes Kramer meldde woensdagmorgen dat de financiën van de gemeente de belangrijkste factor waren in de keus voor de variant, hoewel de totale investeringskosten van alle scenario’s niet veel van elkaar verschillen. Ook speelt mee dat enkele raadsleden zich hebben uitgesproken tegen de vestiging van de raadszaal in een kerk zijn, in verband met de scheiding van kerk en staat.

Wachten op Dantumadiel
Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt het gebouwdeel aan de Koningsstraat, de publieksbalies eerst verbouwd. De andere gebouwdelen (het Stadhuis en het aangrenzende pand waarin de nieuwe raadszaal moet komen) worden pas verbouwd na de evaluatie van de samenwerking met Dantumadiel. De uitkomsten van deze evaluatie kunnen namelijk van invloed zijn op het benodigde aantal werkplekken. Ook is er dan ook meer duidelijkheid over de langdurige financiële positie van onze gemeente. In ieder geval zullen er in totaal minder werkplekken terugkomen dan nu in de vier gemeentehuizen omdat veel medewerkers ook na de coronacrisis deels thuis zullen blijven werken. Dit betekent wel dat de raad mogelijk tijdelijk elders moet vergaderen als het gemeentehuis van Kollum is verkocht en de nieuwe raadszaal nog niet klaar is.


Impressies van de eerdere voorstellen.