Sportverplaatsing Harddraverspark blijft in beeld (achtergrond)


Er wordt al vele jaren over gesproken: de mogelijke verplaatsing van sportverenigingen uit het Harddraverspark naar het Tolhuispark. Ook nu. De gemeente Dongeradeel is met bijna alle partijen uit het Harddraverspark en het Tolhuispark in gesprek geweest over een mogelijke verplaatsing naar het Tolhuispark. Alleen voetbalvereniging Dokkum heeft geen belangstelling voor gesprekken met de gemeente aan te gaan. Een ding is in ieder geval zeker: het Harddraverspark wordt de komende jaren opnieuw ingericht. De vraag is alleen nog: hoe? Een achtergrondverhaal.

Verplaatsing uitgangspunt
De gemeente Dongeradeel hield op donderdag 22 december 2016 vast aan sportconcentratie in Dokkum. Dat betekent dat de clubs die nu nog in het Harddraverspark gevestigd zijn op termijn naar het Tolhuispark moeten verplaatsen, ook al liet voetbalvereniging Dokkum tijdens de raadsvergadering in Dongeradeel duidelijk horen het daar niet mee eens te zijn. Coalitiepartijen CDA, FNP en Algemeen Belang Dongeradeel namen een motie aan om bij de voorjaarsnota van 2017 om de visie voor de sportverplaatsing op te pakken.

In 2008 werd een eerste visie voor de sportverplaatsing gemaakt. “Derom matte we dizze hite ierdappel ek ris opite”, zei wethouder Albert van der Ploeg destijds. Korfbalvereniging De Granaet verhuisde al wel naar de andere kant van de stad en ook sporthal de Trimmer is inmiddels verplaatst en naast het zwembad gebouwd. Hoewel alle partijen in een eerder raadsbesluit dit jaar unaniem achter een bestemmingsplan stond waarin de concentratie ook onderwerp was, liepen de emoties donderdagavond opnieuw hoog op in de gemeenteraad. Een meerderheid bleef bij de keus om sportconcentratie als uitgangspunt te houden.

Er volgt een roerige tijd. Het college van B&W wil € 2,9 miljoen overhevelen van het budget sportconcentratie naar de financiering van de herinrichting van de Markt. Dat stuit op veel verzet. De voltallige gemeenteraad besloot op 6 juli 2017 om via twee trajecten, voor het Harddraverspark en het Tolhuispark, de plannen voor beide parken uit te werken en de financiële consequenties door te rekenen. Voor de sportverplaatsing was 4,6 miljoen gereserveerd. Dat budget werd flink ingeperkt. De raad stelt de 2,9 miljoen voor de herinrichting van de Markt beschikbaar, maar wel onder voorwaarde dat de gesprekken over de beide gebieden doorgaan.

Gesprekken
Op 14 november 2017 in de IJsherberg te Dokkum volgt zo’n gesprek. Kaatsvereniging Oostergo, gebruikers van de skatebaan, Restaurant De IJsherberg, Ondernemersvereniging Dokkum, Stadscamping Dokkum, Stadsstrand Dokkum, Stichting Stadsfeesten, Tennisclub Dokkum, Voetbalvereniging Dokkum, Wijkraad Fugellân en de Gemeente Dongeradeel zijn daarbij aanwezig. Na de vorige Nije Pleats sessie op 17 oktober zijn een aantal schetsvarianten door bureau Hosper gepresenteerd.

Vervolgens zijn er gesprekken geweest met de kaats-, tennis en voetbalvereniging en ook met de camping. De belangrijkste conclusies hieruit zijn dat v.v. Dokkum geen belangstelling heeft om met de gemeente te praten over een eventuele verplaatsing naar het Tolhuispark. Zowel Kaatsvereniging Oostergo als Tennisclub Dokkum hebben aangegeven hierover wel het gesprek met de gemeente aan te willen gaan. Ook speelt nog de sloop van de Trimmer (die sinds 1 januari jl. gesloten is) in hoe om te gaan met de huidige kantine van de voetbalvereniging en de kaatsmuur van de kaatsvereniging.  Verder denkt de huidige exploitant van de stadscamping na over een eventuele uitbreiding van de camping aan het bevaarbaar water rondom het Harddraverspark. Enkele bewoners van de Eelaan hebben hun zorgen uitgesproken over hun privacy en de kwaliteit van de oeverzone.


Een van de schetsen van een mogelijke herinrichting van het Harddraverspark

Tolhuispark
Om input te krijgen voor een plan voor het Tolhuispark heeft de gemeentelijk projectgroep in januari gesprekken gevoerd met Voetbalvereniging Be Quick Dokkum en Korfbalvereniging De Granaet. Ook met Optisport, de exploitant van het zwembad en de sporthal, is gesproken. Een belangrijke conclusie is dat deze partijen bereid zijn om samen te werken met eventuele nieuwkomers in het park. De gemeente is druk bezig met het opstellen van een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds. Voor de Waddenfondsaanvraag is een stevige inzet op recreatie en toerisme binnen het Harddraverspark nodig. Alleen recreatieve ontwikkelingen komen namelijk in aanmerking voor een financiële bijdrage.

Vervolg
De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om te komen tot een goed onderbouwd en breed gedragen plan voor de herinrichting van zowel het Harddraverspark als het Tolhuispark. Daarbij moet worden bekeken welke investeringen er eventueel nog  2018 kunnen plaatsvinden en welke investeringen in 2019 moeten worden voorgelegd aan het bestuur van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Voor het Tolhuispark wordt door de gemeente en eerste schets gemaakt. Hierin wordt de inpassing van een tenniscomplex en een locatie voor de kaatsvereniging meegenomen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden oor een evenemententerrein. In maart vinden vervolgens vervolggesprekken over het Tolhuispark en Harddraverspark plaats met diverse betrokkenen.

Het doel van al deze stappen is om uiteindelijk te komen tot een samenhangend plan voor het Harddraverspark en Tolhuispark. Een plan waarvoor draagvlak bestaat onder de eigenaren en gebruikers, alsmede waarin zoveel mogelijk rekening is gehouden met de omwonenden. Dit plan zal inclusief een financiële raming uiteindelijk aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Het is een complex proces met vele betrokkenen en belangen. Het streven is om voor de zomer van 2018 de uitkomsten aan de gemeenteraad te kunnen presenteren. Komende donderdagavond vergadert de commissie Omkriten van de gemeente Dongeradeel over het proces tot nu toe.

Deel dit bericht:

Twee Dokkumer huisartsen gelijktijdig met pensioen

Dokkumer huisartsen
Op 1 maart aanstaande gaan de Dokkumer huisartsen Gerrit Corporaal en Theo Franck met pensioen: zij sluiten dan hun periode als huisarts in Dokkum af. Deze periode van afscheid nemen speelt de laatste maanden al door middel van overdragen aan collega’s en bijzondere laatste consulten met patiënten. Ondanks dat het plezier in het werk blijft, is door beide huisartsen de keus om te stoppen met werken gemaakt: “stoppen op het moment dat je nog gezond bent”.

Carrières in Dokkum
De carrière van beide Dokkumer huisartsen begint in de jaren tachtig. De heer Corporaal vertelt: “Op 1 maart aanstaande ben ik precies 34 jaar huisarts. Mijn opleiding en stage ben ik in Dokkum op ’t Schapedijkje begonnen. Destijds waren we met twee huisartsen en 1 assistente, die overigens nu nog in onze praktijk werkt! Nadat het huurcontract hier was afgelopen begon onze zoektocht naar een nieuwe plek en kwam onder andere Nieuw Dockaheem in de picture. We wilden graag een soort gezondheidscentrum starten, wat in die tijd behoorlijk vooruitstrevend was. Onze plek op het Pelmeulenpadsje was vanaf 1989 een eerste opstap hiertoe. Nu zitten we sinds 2008 vlak naast het ziekenhuis waardoor er zeer veel mogelijkheden zijn voor samenwerken met Dokterswacht Friesland en Sionsberg 2.0.”

De paden van beide huisartsen kruisen elkaar in de jaren 90 wanneer de heer Th. Franck besluit om toch zijn passie achterna te gaan: “Toen ik in 1986 afstudeerde was het huisartsen-vak een echte harde mannenwereld en moest ik nog niet aan een opleiding tot huisarts denken. Maar na een aantal jaren werkervaring opdoen op verschillende gebieden besloot ik toch mijn passie achter na te gaan en te starten met deze drie jarige opleiding. Mijn eerste jaar werd ik in Dokkum geplaatst en dat was wel even wennen… Ook voor mijn gezin in Groningen. Tijdens de weekenddiensten trok ik veel met Gerrit op en samen filosofeerden we over het vak, over onze toekomst en over de gemeenschappelijke belangstelling voor patiënten met psychologische problemen. Het jaar na Dokkum volgde een studiejaar in Drachten en in Groningen, maar daarna keerde ik toch weer terug naar Dokkum. Ditmaal nam ik mijn gezin mee. Na een paar jaar zou er een plekje in de maatschap van Blom, Corporaal en Eichhorn vrijkomen en vanwege onze gelijkgestemde ambities en gedachten én het idee dat Dokkum me goed leek om de kinderen te laten opgroeien, ben ik op 1 maart 1998 hier begonnen. Precies 20 jaar geleden dus!”

Gezondheidscentrum in plaats van huisartspraktijk
Samen vertellen huisartsen Corporaal en Franck over die periode: “We hielden praktijk samen met Marco Eichhorn onder 1 dak. Organisatorisch waren we heel vooruitstrevend en vormden we binnen korte tijd een groepspraktijk van drie huisartsen. dit ging in snel tempo. De praktijkassistentes kregen extra taken waardoor wij als huisartsen meer tijd kregen voor complexere, chronische problemen. Deze taakdifferentiatie kwam vooral ook door maatschappelijke veranderingen. Het werd een landelijke trend, maar het was in die tijd niet gewoon. Natuurlijk moesten ook onze patiënten hieraan wennen. Wat dat betreft hebben we het hier in Dokkum erg getroffen met de omgeving waarin wij mochten werken!” anaf de jaren 80 staat het huisartsen-vak bol van inhoudelijke veranderingen: er komen meer wetenschappelijke standaarden van waaruit de huisartsen moeten werken. Parallel aan deze ontwikkelingen staat dat huisartsen meer mogelijkheden krijgen voor eigen onderzoek en behandelen in plaats van direct door verwijzen naar een specialist.

Volgens beide huisartsen was dit een positieve verandering voor de patiënten, maar ook voor de huisartsen: “Patiënten hebben niet gelijk de hoge kosten van een specialist en voor ons als huisarts was dit een mooie verdieping. We wilden de optie van eigen diagnostiek en deze samenwerking met de specialisten in het ziekenhuis graag nog groter maken, vandaar dat we in 2008 op dit plekje direct naast het ziekenhuis kwamen. Dokkum was de eerste in Friesland die de dokterswacht ín het ziekenhuis kreeg. Dit liep destijds mooi samen met het feit dat het ziekenhuis in Dokkum geen spoedbehandelingen meer deed. Nu kwamen wij als huisartsen dus in beeld: wij doen de opvang voor spoedgevallen. Dit idee en concept is heel snel gegaan, in drie jaar heeft dit vorm gekregen. De praktijk is nu ook veel groter, we hebben 7 huisartsen maar heel veel meer assistentes, verpleegkundigen, physician-assistents, praktijkondersteuners GGZ, praktijkondersteuners somatiek, enzovoort . In de loop van de jaren is de persoonlijke zorg steeds meer veranderd in persoonsgerichte zorg. Door de technologische ontwikkelingen zijn we in staat om met meerdere mensen huisartsenzorg te verlenen aan een patiënt. Hierdoor is ons werk ook inhoudelijker, er zijn volop doorgroeimogelijkheden en opties tot verdieping van het vak huisarts. Mede dankzij deze veranderingen is het ook beter mogelijk een goede balans tussen werk en privé te hebben.”

De afgelopen jaren hebben de heren Corporaal Eichhorn en Franck de andere huisartsen, die in loondienst waren, zoveel mogelijk bij de praktijk te betrokken en sinds anderhalf jaar mede-praktijkhouders gemaakt. Deze huisartsen hebben ook verschillende differentiaties en verantwoordelijkheden. Hierdoor kunnen beide huisartsen de praktijk met een gerust hart achterlaten: “Geruststelling én een licht onthechtingsgevoel, daarmee lopen wij deze laatste dagen rond. De fase van veel verantwoordelijkheid ging over in een fase van alles delen en nu hebben we alles overgedragen.”

Toekomst
De toekomst ziet er voor beide heren anders uit. Gerrit Corporaal had al een “thuis” in Zweden: “Nu kom ik, samen met mijn vrouw die ook met pensioen gaat, in een nieuwe fase. We verhuizen definitief naar Zweden en het lijkt ons een heerlijk gevoel van vrijheid om niet terug te hoeven naar ons andere thuis in Dokkum. Vanaf nu is er 1 thuis in Zweden.” Theo Franck blijft voorlopig in Dokkum: “Eerst komt de fase van loskomen en loslaten. Wanneer ik daar de tijd voor heb genomen komt er vast ruimte in mijn hoofd voor andere dingen. Ik verheug me op die vrijheid”.

Op de vraag of beide huisartsen nu opnieuw voor het huisartsen-vak zouden kiezen zeggen ze beide volmondig voor “ja!”: “Het mooie van huisarts zijn is dat je best veel mag en kan als je het zelf maar goed organiseert. Naast de breedte van het huisarts zijn is er de mogelijkheid om je in bepaalde aspecten te verdiepen. Je kan al je ambities kwijt in dit vak, als je het zelf maar zo organiseert. Natuurlijk krijg je wel feedback over je functioneren, maar er is een behoorlijke keuzevrijheid.”

Samenwerking met ziekenhuis
Tot slot gaan de beide heren nog even in op de samenwerking met het ziekenhuis van Dokkum. Graag wilden zij nog voor hun pensionering een observatieruimte initiëren: vanaf 1 januari zijn er twee bedden beschikbaar voor verdere diagnostiek: “Vooral voor ouderen is het soms lastig om in korte tijd te beoordelen wat de juiste plek is. Ouderen zijn vaak niet beter af met een ziekenhuisopname. Na het wegvallen van het ziekenhuis in Dokkum hebben we op deze manier meer tijd om een situatie te beoordelen en de juiste plek voor de patiënt te bepalen.” Met dit resultaat kunnen de heer Corporaal en de heer Franck met een gerust hart de praktijk achterlaten en genieten van deze nieuwe fase in hun leven.

Deel dit bericht:

Win vuurwerk: deel en vul in!


Wil jij knallend 2017 uit? Vul je naam en mailadres in en wie weet win jij The Big Five ter waarde van €69,95! Een 5 x 19 schots met de meest veelzijdige effecten en kleuren. Ruim 1,3 kilo kruit in een superstrakke box!
Deze actie wordt aangeboden door: Vuurwerktotaal Dokkum (PD Automaterialen).

foto van In-Dokkum.
Wytze Kooistra werd de gelukkige winnaar van het pakket

Deel dit bericht:

Bedrijvigheid en bouw op Hogedijken neemt toe


Op industrieterrein de Hogedijken is normaal gesproken al veel bedrijvigheid te zien. De laatste weken neemt de bedrijvigheid en de bouw op het industrieterrein flink toe. Bouwbedrijven Dijkstra Draisma en Visser Dokkum werken beide aan een nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op het terrein. Ook Trappenstore uit Dokkum is bezig om nieuwbouw voor te bereiden. In week 45 gaan de eerste palen van het bedrijf de grond in. Op de Hogedijken wordt een gebouw van 600 vierkante meter gerealiseerd.

Enkele ruimte beschikbaar
Het bedrijfsverzamelgebouw waar bouwgroep Dijkstra Draisma onder toezicht van PR8 architecten momenteel aan werkt, krijgt twaalf verschillende bedrijfsunits. Op de hoek van de Hogedijken en het parkeerterrein van Palestra wordt inmiddels volop gebouwd. De verwachte oplevering is eind november, begin december 2017. Het grootste deel van het gebouw is inmiddels verhuurd, bij makelaardij Roos in Dokkum is nog een enkele ruimte beschikbaar.

Technische groothandel
Bouwbedrijf Visser bouwt eveneens een bedrijfsverzamelgebouw op het industrieterrein. Het gaat om een drietal aaneengeschakelde bedrijfsloodsen, waarvan de middelste verhuurd is aan Mastermate. Dit bedrijf heeft de zomer van 2018 een verhuizing naar het industrieterrein gepland staan. De technische groothandel levert voor 95% aan bedrijven en is daarom op de Hogedijken beter op haar plek dan nu op de Zuiderschans. De gemeente gedoogd op dit moment de groothandel nog op de Zuiderschans, maar is van mening dat het bedrijf eigenlijk moet verhuizen.

Laatste kavel
Er is nog 1 kavel beschikbaar aan de Beurtvaart, voor de rest zijn alle kavels aan de Hogedijken aan de Hogedijken in optie of is de gemeente bezig met een verkooptraject. Bij de gemeente Dongeradeel komen veel aanvragen binnen voor beschikbare kavels op de industrieterreinen Hogedijken en Betterwird in Dokkum. Om aan de vraag te kunnen voldoen heeft de gemeente het industrieterrein Betterwird inmiddels uitgebreid.

Deel dit bericht:

Ondertussen bij Sportcafe de Harmonie: de bovenzaal is af


In de rubriek ‘Ondertussen bij’ nemen we een kijkje bij bedrijven in Dokkum of Dokkumer ondernemers. Soms hebben ze nieuws, soms openen ze deuren die anders gesloten blijven en af en toe vertellen ze een verhaal dat bij het ‘grote publiek’ niet bekend is. Deze editie: sportcafé de Harmonie aan de Legeweg in Dokkum. Ook de bovenverdieping van sportcafé Harmonie is nu helemaal gereed.

Bovenverdieping gereed
Sportcafé de Harmonie aan de Legeweg in Dokkum werd in oktober 2016 geopend voor publiek. Het gebouw – dat als laatst in gebruik was als bioscoop – stond tien jaar lang leeg, maar kwam mede door ondernemer Jacob Visser weer tot leven. Hij wist de benedenverdieping om te toveren tot een modern sportcafé. Voor Dokkum een hele opsteker nadat het pand tien jaar lang verpauperde. De bovenverdieping van het pand is inmiddels ook helemaal compleet. Er is een kleine zaal (tot 30 personen) en een grote zaal (200+ personen) die voor diverse doeleinden kan worden gebruikt.

Te huur
Bij Sportcafé de Harmonie kan iedereen vanaf nu dus ook terecht voor een bruiloft, personeelsfeest, verjaardagsfeest, musicals e.d. Ook kunnen de zalen worden afgehuurd voor vergaderingen en presentaties. “Voor elk budget hebben wij over het algemeen wel een oplossing”, vertelt de Jacob Visser. Meer info: www.sportcafeharmonie.nl

Lees ook:
Harmonie in Dokkum komt weer tot leven met Sportcafé

 

Deel dit bericht:

Enthousiaste 3e generatie verder met Van der Kooi lederwaren

2016vanderkooilederwaren
Nadat Jan van der Kooi en zijn vrouw Siepy 46 jaar lang de eigenaar van tassenwinkel van der Kooi lederwaren aan de Grote Breedstraat in Dokkum waren, heeft het stel sinds 1 januari van dit jaar het stokje overgedragen aan de derde generatie. Bram Talstra en Miranda van der Kooi – de derde generatie van der Kooi – zijn de nieuwe eigenaren van de winkel en gaan met veel plezier in de nieuwe winkel aan de slag. Of er wel toekomst in de winkel zit? “Natuurlijk! Jazeker zien we deze stap zitten!”, zegt Miranda enthousiast. En de tweede generatie? Die mindert, maar blijft de komende maanden op dinsdag en donderdag nog wel actief in de winkel.

Tuinstoelen
Op 1 mei 1937 begon de eerste generatie van der Kooi met zijn handel aan de Grote Breedstraat, toen nog in een pand een eindje verderop. Hij handelde in eerste instantie van alles en nog wat: fietsen, fietsonderdelen, tuinstoelen en andere zaken. “Er gaan wel verhalen over lange rijen tuinstoelen in de Breedstraat”, vertelt de nieuwe eigenaresse. Begin jaren vijftig werd van der Kooi een tassenwinkel en nog steeds zijn de tassen het belangrijkste product. Jan van der Kooi begon in 1970 op 18-jarige leeftijd in de winkel en kan nog moeilijk helemaal afscheid nemen van ‘zijn’ winkel. “It komt nog steeds frjemd oer. Ik mat wat om hannen hâlde”, aldus Jan.

Overname
Toch leek het er in eerste instantie op dat er na bijna tachtig jaar een eind leek te komen aan Van der Kooi Lederwaren. Zo’n tien jaar geleden werd dochter Miranda voor het eerst gevraagd naar een overname. Met een jong gezin en een man met een drukke baan – deels in het buitenland – zag de nieuwe eigenaresse dat lange tijd niet zitten. Het bedrijf kwam te koop te staan, maar na een bezichtiging van een opkoper ging de knop om. “Toen zag ik het pas echt. Het is misschien niet makkelijk om te beginnen, maar ik ben heel bang dat ik later spijt krijg als we het nu niet doen”.

Gezond bedrijf
Het is ook niet zomaar een winkel die door Bram en Miranda wordt overgenomen. “Het is al een gezond bedrijf”, aldus Miranda. Jan van der Kooi schreef ook tijdens de crisis altijd zwarte cijfers. De winkel is tien jaar geleden verbouwd en over de inrichting hoeven de nieuwe eigenaren zich eerst ook niet druk te maken. De vorige eigenaren blijven ook boven de winkel wonen en huren de bovenwoning van Bram en Miranda. “Ik ben nog wel genegen om een week te werken”, lacht Jan. Hij is al benaderd door de ondernemersvereniging om blaadjes rond te brengen en gaat daar ook mee aan de slag.

Mode
Wie de winkel aan de Grote Breedstraat binnenstapt, ruikt direct dat hij goed zit. De geur van leer komt je tegemoet en over de beleving hoeft het stel zich geen zorgen te maken. De verandering zit eerst dan ook in kleine dingen. De hoofdmoot blijft tassen, daar komen wat Miranda betreft wat meer accessoires bij en iets meer aandacht voor mode en trends. Verder worden klanten vanzelfsprekend persoonlijk geholpen en geadviseerd. “Je kunt het ook zien als een sieraad”, vertelt Miranda over de aanschaf van een nieuwe tas. De kwaliteit blijft, de keus wordt wellicht wat uitgebreid.

Positieve flow
Voor Miranda is de winkel overigens geen onbekend terrein. Ze begon op 19-jarige leeftijd eerst in Damwâld, maar ervaart de winkel in Dokkum inmiddels als tweede huiskamer. Voor haar man Bram is de stap wat groter, maar ook hij ziet de winkel wel zitten. Hij houdt zich naast een baan bij de Accell Group in Heerenveen onder andere bezig met de administratie. “Het is geen zinkend schip”, zegt Bram over de detailhandel in Dokkum. En de verwachtingen voor de komende jaren zijn ook goed. Ondanks de leegstand, ziet het stel een positieve flow in Dokkum. Een zelfde winkel in Buitenpost of Kollum hadden ze hoogstwaarschijnlijk niet overgenomen, maar mede dankzij de Admiraliteitsdagen, De Centrale As en andere positieve ontwikkelingen durft het stel de stap aan. Alleen het parkeren in de stad blijft ook deze ondernemers punt van zorg. “Wat ons betreft maken we het parkeren in de stad helemaal gratis”, vindt het stel.

De winkel is de komende drie maanden op maandag gesloten. Van dinsdag tot en met vrijdag is de winkel tussen 9 en 18.00 uur geopend, op vrijdagavond tot 21.00 uur en op zaterdag van 9 tot 17.00 uur. Op (koop)zondagen is de winkel gesloten

Deel dit bericht: