15. De Windhont


Vleesmarkt 11
De Windhont

Periode
< 1613 – < 1715    daarna timmerwerkplaats

Korte omschrijving
De geschiedenis van de brouwerij aan de Vleesmarkt begint met de proclamatie van de koop van een oude schuur. Brouwer Meije Janszn. en Ebel Theunisdr. proclameren op 29 januari 1613 de koop voor 560 goudgulden van ‘een olde ende vervallen schuire met de grond waarop deselve staet met ook de waterlossinge van dezelve op Blockhuis agter de proclamates brouwerije hebbende,’ achter hun brouwerij dus. De ‘heerlijke huisinge en brouwerie, mouterij inclusief de brouwersgereedschappen’ wordt daarop door de vrijgezelle Willem Lieuwes overgenomen. Hij is de laatste brouwer aan de Vleesmarkt en sluit al spoedig de brouwerij om als timmerman verder te gaan. In 1749 verkoopt timmerman Willem Lieuwes de ‘huisinge, hovinge en timmerhuis staande op het Vleesmark’ aan zijn buren Jan Lolkes Suiderbaan en Jeltie Winia, echtelieden te Dokkum, voor een som van slechts 825 caroligulden, maar wel ‘inclusief de ledder, heertstaander en de pijskamerplanken.’

> Naar het overzicht

Foto: Warner B. Banga