Suupmarkt 22
Het Hart  / Het Springend Hert

Periode
< 1616 –    1833    vanaf 1854 wijnhandel

Korte omschrijving
Op de kaart van Nicolaes van Geelkercken uit 1616 staat aan het Kleindiep een putstoel en loopt een watergoot de brouwerij aan de Suupmarkt binnen. Op 12 juli 1629 doen brouwer Bonifaes Mintses en zijn vrouw Trijntie Simonsdr. proclamatie van de koop van een ‘huisinge en brouwerie cum annexis voor 1575-0-0 Goudgld. op ‘t Suipmerk met als naastligger ten westen de Coningstraat’. Voor zover bekend wordt de brouwerijnaam Het Springend Hert in 1787 voor het eerst gebruikt in een rooster van het Bierbrouwersgilde. Gildelid Andries Oedses Veenstra geeft dan aan dat dit de naam van zijn brouwerij is. Hijzelf zal later de familienaam Brouwer gaan gebruiken. Bij de grondpachten van het Weeshuis is er in 1714 bij een woning in de Koningstraat de toevoeging: ‘staende in die Koningstraat op twe huysen na aen die hoeck van die straet, agchter die Brauwerije van het Hart.’

> Naar het overzicht

Foto: Warner B. Banga